اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر
انتشار : 15:47 , 1400 آذر 3 آخرین پیگیری: 5 روز 4 ساعت قبل

ایجاد امنیت شغلی با تبدیل وضعیت کارکنان دهیاری‌ها

Mohammad سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها/ ملی 177
دهیاری‌های سراسر کشور بر اساس آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های خودکفا مصوب ۱۳۸۲/۷/۴ اقدام به استخدام یک نیرو به عنوان مسئول امور مالی و یک نیرو به عنوان مسئول امور فنی مشترک با سایر دهیاری‌های بخش و عموما مستقر در بخشداری یا دهیاری مرکز دهستان نموده اند. لیکن با وجود مشغله کاری بیشتر نسبت به کارکنان شهرداری‌های هم تراز به علت پراکندگی روستاهای محل خدمت از لحاظ امنیت شغلی و قراردادی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. به گونه‌ای که برخی از این کارکنان با بیش از ۱۸ سال سابقه کار هر سال و هر ماه نگران آینده شغلی خود م‌ باشند و هیچ امیدی به آینده خود و پیشرفت در سیستم اداری ندارند. و حتی کارکنان ایثارگر دهیاری نیز تاکنون موفق به استفاده از حق قانونی خود در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نگردیده‌اند.

متاسفانه تاکنون هرگاه سخن از تبدیل وضعیت و امنیت شغلی کارکنان دهیاری می‌شود به علت تعداد بیشتر دهیاران ذهن مسئولین معطوف به شخص دهیار می‌گردد ولی با توجه به تضاد قانون شوراها با استخدام دهیار این امر شدنی نیست اما استخدام پیمانی و یا رسمی کارکنان دهیاری هیچ تضادی با قانون شوراها ندارد. از طرفی همه کارکنان دهیاری هم اکنون از دهیاری‌ها حقوق اخذ می نمایند و تبدیل وضعیت ایشان هیچ بار مالی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ندارد.

با توجه به ماهیت نظارتی این دو پست دهیاری، امنیت شغلی این کارکنان امری ضروری جهت جلوگیری از تخلفات اداری و حیف و میل بیت‌المال و حقوق روستاییان عزیز میهن‌مان می‌باشد. کارکنان دهیاری با توجه به استقرار در بخشداری‌ها و کمبود نیروی شدید بخشداری در واقع بخش اعظمی از کار بخشداری‌ها را به ویژه در موضوع انتخابات بر شانه می‌کشند و حق این کارکنان وضعیت بد امنیت شغلی و حداقل حقوق کارگری نیست.

لذا ما کارکنان دهیاری از مجلس محترم شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضامندیم، موضوع تبدیل وضعیت کارکنان دهیاری را بررسی و ساماندهی نمایند. با توجه به اینکه دهیاری‌ها و شهرداری ها هر دو زیر نظر یک سازمان و یک وزارتخانه می باشند ما خواستار قوانین هم تراز و لغو تبعیض و نابرابری در حق کارکنان دهیاری می باشیم.

وظایف مسئول مالی دهیاری:
وظایف ﺣﺴﺎﺑﺪاری در دﻫﯿﺎری‌ها: (سازمان مالی دهیاری‌ها)
ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر.
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ۳۲ آیین‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎری‌ها.
ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت و تأیید ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﯾﺮﺗ‌ﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ.
ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﯾﺪه و ﻫﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آیین‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻫﯿﺎر
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ.
اﻣﻀﺎی ﭼﮑ‌ﻬﺎ و اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری به عنوان ﯾﮑﯽ از اﻣﻀﺎءﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۴۲ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ.
اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دﻫﯿﺎر در ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ۴۰ آیین‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه او ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ‌ﻫﺎی دﻫﯿﺎری.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی و اوﻟﻮﯾﺖ‌ﺑﻨﺪی ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ‌ﻫﺎی دﻫﯿﺎری

۱ – ﺣﺴﺎﺑﺪاری
وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﺳﻨﺎد ﺧﺮﯾﺪ و ﻟﯿﺴﺖ‌ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ‌ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﺨﻮاه ﮔﺮدان.
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ‌ﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و اﺷﺨﺎص ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ دﻫﯿﺎری و ﺳﺎﯾﺮ صورت‌حساب‌ها.
ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و آیین‌نامه ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت.
ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﺎب اﻧﺒﺎرﻫﺎ.
ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و دارایی‌ها و ﺑﺪﻫﯽ‌ﻫﺎی دﻫﯿﺎری.
ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در دﻓﺎﺗﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻌﯿﻦ و ﮐﻞ.
ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش‌ها و صورت‌های ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﮔﺰارش ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ.
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺎﻟﯽ.
ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری.
ﮔﺮدآوری و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات و اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری در اﺟﺮای اﻣﺮ ﺗﺴﺠﯿﻞ.

۲– ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات
وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
ﮔﺮدآوری ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺻﺎدره از ﻃﺮف وزارت ﮐﺸﻮر
ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻫﯿﺎری (درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری و ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آن ﺟﻬﺖ اﻧﻌﮑﺎس در ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
اﺧﺬ آﻣﺎر واﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ درآﻣﺪ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ درج در ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺎل آﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﺟﺎری و ﻣﺎﻗﺒﻞ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ۱۹ ﻗﺎﻧﻮن دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻫﯿﺎری (درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺤﺮاف ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۳۴ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش اﻓﺰاﯾﺶ ردﯾﻔﻬﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ دهیار
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻮاﯾﺢ جابجایی اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ای ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ در ﺧﺼﻮص ﻟﻮاﯾﺢ ارﺳﺎﻟﯽ
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ دﻫﯿﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ دﻫﯿﺎر
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﺑﺨﺸﺪاری، اﺳﺘﺎﻧﺪاری و…
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﻼن و ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻋﻤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۳۲ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎ
مسئول مالی معمولا وظیفه انجام امور چندین روستا را دارد و حقوق مسئول مالی معادل با حقوق یک کارگر ساده سنوات می‌باشد.

وظایف مسئول فنی دهیاری:
شرح وظایف مسئولین فنی دهیاریها:
با عنایت به لزوم تجزیه و تفکیک فعالیتهای تعریف شده برای دهیاری در ماده ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها و ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وظایف مسئولین فنی و اجرایی دهیاری‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
الف) برنامه‌ریزی امور عمرانی و مشاوره فنی
ب) مطالعه و طراحی
ج) پیگیری، نظارت و ارائه گزارش
د) صدور پروانه ساختمانی

شرح وظایف مسئول فنی و اجرایی دهیاری
شرح وظایف مسئولین فنی دهیاری‌ها:
الف) برنامه‌ریزی امور عمرانی و مشاوره فنی:
۱. مشاوره فنی به دهیار در خصوص پیشنهاد کاربری اراضی در هنگام تهیه، بازنگری و اجرای طرح هادی روستا
۲. مشاوره فنی به دهیار جهت عقد قراردادهای عمرانی و برگزاری مناقصات مربوط به پروژه‌های عمرانی
۳. مشاوره فنی به دهیار جهت تعریف پروژه‌های عمرانی سطح روستا، تعیین اولویت و مکانیابی آن‌ها
۴. مشاوره فنی و مهندسی در راستای انجام بهتر وظایف محوله به دهیار (مطابق با شرح وظایف تفصیلی دهیار) در حوزه عمرانی
۵. مشاوره فنی به دهیار در جهت بررسی و شناخت پتانسیل ها، کمبودها، نیازمندی‌ها و نارسایی‌های عمرانی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و رفاهی روستا با هدف تدوین برنامه پنج‌ساله دهیاری
۶. مشاوره به دستگاه‌های ذیربط در طراحی مزارهای شهدا و نظارت بر حسن اجرای المانها
۷. شناسایی و برنامه‌ریزی جهت ایمنی روستا در برابر سوانح و حوادث طبیعی
۸. برنامه‌ریزی و اهتمام به حفظ بناها و آثار باستانی روستا و همکاری با مراجع ذیصلاح در بازسازی
۹. برنامه ریزی و اقدام در جهت نامگذاری معابر، اماکن و تاسیسات روستا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
۱۰. نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی روستا در چارچوب طرح هادی مصوب روستا
۱۱. برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر طرح‌های زیباسازی محیط روستا و رعایت استانداردهای لازم
۱۲. برنامه‌ریزی، اجرا و رعایت دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های فنی ابلاغ شده از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و استانداری
۱۳. شرکت در کلیه برنامه‌های آموزشی تعیین شده از سوی مراجع ذیصلاح و برنامه ریزی به منظور بکارگیری آن در بهبود وضعیت امور روستا
حقوق تمام کارکنان دهیاری اعم از مسئول مالی و مسئول فنی برابر با حقوق یک کارگر ساده سنوات می‌باشد که با توجه به حجم کارها و مدارک تحصیلی بی‌عدالتی به این قشر عظیم می‌باشد.

در پایان با توجه به اینکه دهیاری‌ها یکی از ارکان مهم برای توسعه و پیشرفت کشور می‌باشد خواهشمندیم آیین‌نامه جذب و به کارگیری نیروهای دهیاری و قراردادهای آن‌ها مطابق با سایر دستگاه‌های اجرایی وزارت کشور اصلاح گردد.
اینکه ذکر می‌گردد دهیاری یک نهاد عمومی غیردولتی است با توجه به اینکه وظایف توسعه روستاها را طبق چشم‌انداز‌های وزارت کشور اجرا می‌کنند و همچنین مستقیما دهیاری‌ها زیرنظر دفتر روستایی استانداری، فرمانداری و بخشداری‌ها هر استان هستند و بودجه دولتی دریافت می‌کنند، صحیح نمی‌باشد و ما کارکنان دهیاری‌های کل کشور خواستار امنیت شغلی و تصحیح قرارداد‌ها به صورت پیمانی و رسمی می‌باشیم.

انتهای پیام /ن

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

امنیت شغلی دهیاران تبدیل وضعیت کارکنان دهیاری‌ها
دیدگاه تان را بنویسید
برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری شوید
دیدگاه ها
ناشناس 16:57 , 1400 آذر 6 درود بر همکاران خدوم و زحمت کش
ناشناس 13:30 , 1400 آذر 6 نتیجه نظارت بدون امنیت شغلی میشه رنج ، سختی ، تهمت ، فتنه و در آخر حذف مستقیم و غیر مستقیم ناظر اینو فقط ناظر فنی ها و امور مالی های دهیاری ها خوب درک میکنن
ناشناس 12:49 , 1400 آذر 6 چند سال هست بدون امنیت شغلی با حدعقل دریافتی خدمت میکنن لطفا رسیدگی کنید
ناشناس 10:40 , 1400 آذر 6 سلام من 15ساله مسول امور مالی دهیاری هستم هیچ موقع به موقع حقوق نگرفته ام مدرکم هم دکتری حسابداری هست خواهش می کنم حداقل امنیت شغلی داشته باشیم خیلی زجر آوره واقعا عدالت برقرار نیست
ناشناس 10:32 , 1400 آذر 6 با توجه به اینکه بار مالی واسه دولت ندارد و کارکنان دهیاری مسئولین مالی و فنی محدود می‌باشند و داری مسئولیت زیاد هستن بیش از ده دهیاری و حقوق اندکی دریافت می‌نمایند و امنیت شغلی هم ندارند نسبت ب نهایی شدن در مجلس اقدام گردد
ناشناس 10:29 , 1400 آذر 6 به لطف خدا مراحل طی خواهد شد
ناشناس 09:13 , 1400 آذر 6 با سلام تعیین وضعیت مسئولین مالی دهیاریها بعد از گذشت ۱۵ سال
ناشناس 09:04 , 1400 آذر 6 سلام 36 دهیاری داریم با 20 هزار نفر جمعیت با پراکندگی روستا فقط یک نیروی مالی و یک فنی هستیم که تمام امورات را به تنهایی انجام میدیم. یک شهرداری با کمتر از 5هزار نفر جمعیت، بیشتر از 20 نفر نیرو داره. این واقعا بدور از عدالته
ناشناس 22:38 , 1400 آذر 5 حمایت میکنم
ناشناس 22:38 , 1400 آذر 5 حمایت میکنم
ناشناس 22:37 , 1400 آذر 5 .
ناشناس 22:36 , 1400 آذر 5
ناشناس 22:27 , 1400 آذر 5 زنده باد ایران
ناشناس 22:26 , 1400 آذر 5 خدا کمکتون کنه
ناشناس 22:26 , 1400 آذر 5 حمایت میکنیم
ناشناس 22:26 , 1400 آذر 5 آفرین به کارکنان دهیاری،کوچکترین پارلمان آبادانی کشور
ناشناس 22:25 , 1400 آذر 5 خدا همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حفظ کند.کارکنان دهیاری را دریابید
ناشناس 22:16 , 1400 آذر 5 کارکنان دهیاری به صورت تمام وقت و بدون امنیت شغلی و با حقوق قانون کار خدمت رسانی میکنند در حالیکه دهیاران اکثرا پاره وقت بوده و ۲ شغله هستند و دهیاری به نوعی شغل دوم آنهاست پس کارکنان دهیاری را دریابیم
ناشناس 22:03 , 1400 آذر 5 سلام امرمهمی هست پیگیری مجلس نیازه
ناشناس 21:57 , 1400 آذر 5 سلام تبدیل وضعیت یعنی امنیت وپیشرفت همه ی امورات فنی بدون خسارت های مالی ودوباره کاری
ناشناس 21:47 , 1400 آذر 5 حمایت میکنم به امید انکه مورد حمایت قرار بگیریم
ناشناس 20:50 , 1400 آذر 5 حمایت میکنم
ناشناس 19:46 , 1400 آذر 5 امیدوارم در صحن مجلس پیگیری گردد. تا این قشر زحمتکش از حداقل حقوق خود یعنی امنیت شغلی بهرمند گردند...
ناشناس 18:58 , 1400 آذر 5 مسئولین امور مالی و فنی دهیاریها علی الخصوص مسئولین امور مالی حجم کار خیلی زیادی دارند و علی رغم چندین سال سابقه کاری هیچ گونه امنیت شغلی و مزایایی برای استخدام حتی در آزمون استانداری ندارند.لطفا پیگیر تبدیل وضعیت کارکنان دهیاریها باشید.
سوژه های پیشنهادی
سوژه های در حال رشد
در حال پیگیری مطالبه
50000 پیگیری در صحن مجلس
10000 پیگیری از عالی ترین مسئول
1000 پیگیری از مسئول مربوطه
100 گزارش از مطالبه
1759
انتشار: 15:47 , 1400 آذر 3 زمان مانده تا انتشار پیگیری فارس