جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۱

دیدگاه  /  دین پژوهی

سارا صنعت نگار ، هادی بهرامی احسان ، احمدرضا اخوت ، مسعود جان بزرگی

معناشناسی اختلال «اضطراب فراگیر» از دیدگاه قرآن کریم

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺧـﺘﻼ ل از دﯾـﺪﮔﺎ ه ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮی آن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

معناشناسی اختلال «اضطراب فراگیر» از دیدگاه قرآن کریم

چکیده

اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ« اﺧﺘﻼﻟﯽ ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آن در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺛﺎﺑـﺖ و آﻣﺎر ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ آن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، درک ﻣﺎ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿـﺎ ز ﺑـﻪ اﻓـﻖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ دارد. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺧـﺘﻼ ل از دﯾـﺪﮔﺎ ه ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮی آن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روش ﺗﺪﺑﺮ ﮐﻠﻤﻪای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ »ﻓﺘﻨﻪ«، »ﺑﻼ«، » ُﺿﺮ«، و »اﺻـﺎﺑﻪ« ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣﯿﻨـﻪ ﺳـﺎز ﻧﮕﺮاﻧﯽاﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ » ِرﺟﺰ«، »ﺧﻮف«، »ﻋﻤﻪ« و »ﺿﯿﻖ ﺻﺪر« دال ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻞاﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ واژهﻫـﺎ ، اﺿـﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿـﺮ، ﺧـﻮف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﯿﻖ ﺻﺪر اﺳﺖ. ﺧﻮف در ﻣﻌﻨﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻘﺼـﺪی« ﻣﻄـﺮح ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﺘﻼل در ﻣﻘﺼﺪﮔﺰﯾﻨﯽ در آﻏﺎز ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
کلیدواژگان: اختلال اضطراب فراگیر، تدبر کلمه‏ای، خوف، ضیق صدر، روان شناسی اسلامی

نویسندگان:
سارا صنعت نگار ، هادی بهرامی احسان ، احمدرضا اخوت ، مسعود جان بزرگی

دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی - دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1396 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        همراه اول