اخبار فارس من فارس TV افکار سنجی توانا

هنر و رسانه  /  موسیقی و هنرهای تجسمی

فراخوان چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی منتشر شد/پرداخت دستمزد یکسان به تمامی شرکت کنندگان

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران به صورت غیررقابتی از تاریخ ۲۹ مهر تا ۲ آبان ماه ۱۴۰۰ در شهر کرمان برگزار خواهد شد.

فراخوان چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی منتشر شد/پرداخت دستمزد یکسان به تمامی شرکت کنندگان

به گزارش خبرنگار موسیقی خبرگزاری فارس، چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران به صورت غیررقابتی از تاریخ ۲۹ مهر تا ۲ آبان ماه ۱۴۰۰ در شهر کرمان برگزار خواهد شد.

این جشنواره با حمایت دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری انجمن موسیقی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان برگزار می گردد. فراخوان حاضر بنا بر اهداف و مأموریت های مشخص شده در آیین نامه برگزاری جشنواره و شناسایی، ظرفیت سازی و حمایت از فعالیت های خالقانه هنرمندان موسیقی اقوام سراسر کشور با اولویت معیارهای هنری و اصالت های فرهنگی موسیقایی هر منطقه تهیه و تنظیم شده است.

ثبت نام در این جشنواره از طریق سامانه بامک از تاریخ ۲۰/۴/۱۴۰۰ تا ۲۰/۶/۱۴۰۰ انجام خواهد گرفت.

موضوع جشنواره: موضوع اصلی« وحدت در کثرت موسیقایی اقوام ایران» براساس محورهای سنت، اصالت و آفرینش های درون قومی و بین قومی تعیین شده است. هدف اصلی از انتخاب این موضوع جذب حداکثری هنرمندان شاخص این حوزه است.

تعریف مفاهیم: سنت: مفهومی با مقبولیت عام و وفادار به قوم، شکل گیری خود به خود در یک مفهوم جمعی، تکامل جریان فرایند و مستمر، دگرش و تغی یر و تحول، گزینش و انتقال بصورت شفاهی و عموما سنت عامل فرهنگ سازی گروه های اجتماعی است.

اصالت : نوعی متر و معیار در ماهیت گذشته ، ریشه های طبیعی و خالقانه، تولید فی البداهه جمعی، عاملی در جهت انتخاب آنچه که باید تداوم پیدا کند، نقطه مقابل فرهنگ پذیری، نوعی ایده ی محافظت در از بین رفتن و یا در حال محو شدن می باشد و اصالت عاملی در روند ساخت ملت هاست که پایه های آن را اقوام تشکیل می دهند. آفرینش های درون قومی و بین قومی: خلق پدیده های موسیقایی اقوام عموما ازاین دو منظر قابل بررسی هستند که گاه بر اساس رفتار و نیازهای درون قوم و گاهی در ارتباطات بین اقوام بوجود می آیند.

ستاد چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی با انتشار این فراخوان از کلیۀ هنرمندان حوزه موسیقی اقوام در عرصه های فعالیت های اجرای صحنه ای و فعالیت های پژوهشی دعوت می کند در صورت تمایل با مطالعه دقیق این فراخوان و ارسال آثار و مدارک الزم در برگزاری هرچه پربارتر این رویداد مشارکت کنند، درخواست های ارسالی پس از بررسی و تأیید کارشناسان هیئت انتخاب این امکان را خواهند یافت به چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی دعوت شوند.

الف(بخش اجرای صحنه ای)
آثار ارسالی مرتبط در این فراخوان در چهارچوب سه محور ارزیابی می شوند: ۱-سنت وهویت قومی، ۲ -اصالت ۳-اجراهایی که از درون یک قوم خلق شده اند، و یا با محوریت پیوند بین موسیقی اقوام ایرانی شکل گرفته اند. این جشنواره ژانر محور نبوده و امکانی را برای حضور همه انواع موسیقی های آوازی و سازی شاخص فراهم آورده است که شناسایی و حضور نهایی گروه ها با تایید نهایی هیات انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی انجام خواهد شد.

شرایط ارسال اجراهای صحنه ای:
- مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ ازطریق سامانۀ »بامک« است.
- نمونه های تصویری اجراها به صورت ویدیویی می بایست با کیفیت مطلوب )بدون افکت یا هرگونه ویرایش در سامانه بامک بارگذاری گردد.
- مدت زمان نمونه تصویری نباید از ۱۵ دقیقه کمتر باشد.
 تعداد افراد برای اجرا، یک تا حداکثر سه نفر بر اساس اصالت های موسیقی هر منطقه خواهد بود .
- حداقل سن برای شرکت در این بخش ۳۰ سال تمام است.
- صرف ارسال مدارک تعهدی برای جشنواره در خصوص دعوت از متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
- مدارک ارسالی در دبیرخانه جشنواره باقی مانده و مسترد نخواهد شد.برای گروه ها بر اساس نرخ کمک هزینه سفر کرایه اتوبوس یا قطار محاسبه و پرداخت خواهد شد.
- اقامت و پذیرایی از پذیرفته شدگان و ایاب و ذهاب درون شهری مرتبط بر عهده ستاد جشنواره است.
- تعیین مکان، تاریخ، مدت و ساعت اجرا در اختیار ستاد جشنواره است.
- به تمامی پذیرفته شدگان بخش فراخوان در صورت اجرا به صورت یکسان دستمزد و گواهی شرکت در جشنواره تقدیم خواهد شد.
- این جشنواره پیش بینی می کند به دلیل محدودیت انتخاب اجراهای شاخص در روزهای برگزاری جشنواره، از ویدیوهای ارسالی نیز آثاری را برای بارگذاری در سایت جشنواره انتخاب خواهد کرد.

- بدیهی است اسامی پذیرفته شدگان بخش فراخوان پس از بررسی هیئت انتخاب صرفا از طریق پایگاه های رسمی جشنواره به شرح ذیل اعالم خواهد شد و مسئولیت پیگیری اخبار و اطالعات بر عهده متقاضیان است.
www.nay.ir
www.ifmf.ir

دبیرخانه چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، با شماره تلفن۰۹۴۱۱۴۹۱۷۵۴ در تهران و ۰۳۴۳۲۴۶۰۹۸۸ درکرمان آماده پاسخگویی به سؤالات احتمالی متقاضیان است.

ب( بخش فعالیت های پژوهشی)
مقاله نویسی و کنفرانس های پژوهشی (داخلی و بین المللی) دو محور این بخش خواهد بود. مقاله ها باید مرتبط با موضوع جشنواره چهاردهم باشند : « وحدت در کثرت موسیقایی اقوام : سنت، اصالت و آفرینش های درون قومی و بین قومی» . موضوع مقاالت می تواند دیدگاههای وسیع تری رانیز در برگیرد همچون؛ شکل گیری گونه های نوظهور موسیقی نواحی ایران که بدنبال گسترش زندگی شهری، ظهور رسانه های جمعی و اینترنتی زمینه ساز گردش ایده های موسیقایی در اقوام مختلف شده است.

کنفرانس های پژوهشی جشنواره متعاقبا از طریق سایت جشنواره اعالم خواهد شد.

شرایط ارسال مقاله:
- مهلت ارسال به دبیرخانه جشنواره تا تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ازطریق سامانۀ »بامک« است .
- مقاله ارسالی نباید سابقا در هیچ مجله و مجامع علمی داخلی و خارجی و به هر زبان دیگری به چاپ رسیده باشند و یا در نوبت چاپ باشند.
- مقاله باید دارای بخش های: چکیده فارسی و انگلیسی، واژگان کلیدی، مقدمه، روش تحقیق، بدنه تحقیق، نتیجه، پی نوشت ها و فهرست منابع باشند. اندازه این نوشتارها )با احتساب تمام بخش های مقاله( باید بین ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ کلمه باشد. - چکیده مقاله باید شامل بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش، نکته ها، یافته های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیانکننده تمام مقاله و به ویژه نتایج بدست آمده باشد. اندازه چکیده ۲۵۰ کلمه و الزم به ذکر است از ارجاع دهی در چکیده خودداری شود.
- در مقاالت پژوهشی ا لزامی است که واژگان کلیدی مقاله بعد از چکیده نوشته شوند. تعداد کلمات کلیدی بین ۳ تا ۵ کلمه است . - عناوین و شماره عکسها، شکلها و نمودارها در باالی آنها و توضیحات مربوطه و مأخذ زیر آنها ذکر شود و شماره هر یک از آنها در داخل متن ارجاع داده شود.
- اصالحات و معاد لهای واژهها، توضیحات و غیره باید در متن به ترتیب شماره گذاری شده و در پایان مقاله قبل از منابع در پی نوشت گنجانده شود. - نحوه ارجاع دهی به روش APA است .
- صفحه اول باید به نام و نام خانوادگی نویسنده )نویسندگان(، عنوان )رتبه علمی(، آدرس، تلفن، ایمیل نویسنده )نویسندگان( اختصاص یابد و نام نویسنده مسئول و عهده دار مکاتبات با ستاره مشخص شود. به عالوه چنانچه مقاله استخراج شده از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله نیز در صفحه اول درج شود. صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسندگان و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده و واژههای کلیدی به فارسی و انگلیسی باشد و در صفحات بعدی ادامه مطلب آورده شود.
- نویسنده باید مقاله را به دو فرمت ووردآفیس و پی دی اف به جشنواره ارسال کند . 

مهلت پذیرش آثار
چه اجرای صحنه ای و چه پژوهش و مقالات ( حداکثر تا تاریخ ۲۰ شهریور است و پس از آن امکان بارگذاری و ارسال آثار در سامانه وجود ندارد.

نحوۀ ثبت نام و ارسال آثار
برای ثبت نام در چهاردهمین جشنوارۀ موسیقی نواحی با مراجعه به سایت جشنواره ir.ifmf.www با کلیک در قسمت فراخوان جشنواره، و یا با مراجعه به سامانۀ »بامک« به آدرس ir.nay.bamak://https ابتدا یک حساب کاربری ای جاد کنید و کلیۀ اطالعات عمومی خواسته شده را ثبت کنید .
همچنین عکس پرسنلی و تصویر کارت ملی یا شناسنامه در سامانه بارگذاری شود. )این سامانه از ۲۰ تیرماه تا ۲۰ شهریور فعال خواهد بود(.
۱-برای ثبت نام نیازی نیست کلیۀ مراحل ثبت نام و ورود اطالعات عمومی و شترکت در جشنواره را به یکباره و در یک مرحله انجام دهید؛ میتوانید ابتدا در سامانه ثبت نام کرده و اطالعات عمومی خود را وارد کنید و سپس ثبتنام در جشنواره و بارگذاری فایلهای ویدئویی و متنی خود را تکمل کنید.
۲-برای ثبت فیلم با تلفن همراه دقت داشته باشیدتلفن همراه خود را به صورت افقی گرفته و سپس ویدئو را ضبط کنید.
۳-هنگام ثبت نام در قسمت اجرای صحنه ای ثبت عنوان گروه و یا برنامه الزامی است.
۴-فرمتهای مجاز فایلهای تصویری ضتتبطشتتده MP4 و WMA است. چنانچه با فرمتهای با استفاده از نرمافزارهای تبدیل ویدئو، آن را به فرمتهای دیگری ویدئو را تهیه کرده اید، حتما قابل قبول تبدیل کنید.
۵ -حجم ویدئو بارگذاری شتده در این ستامانه حداکثر ۱۰۰ مگابایت در نظر گرفته شده است البته در صورتی که یک ویدیو توسط هیات انتخاب جشنواره پذیرفته شتود برای پخش ویدیودر فضای مجازی از متقاضی درخواست خواهد شتتتد، ویدیو را با کیفیت باال بصورتDVD, CD به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.

۶-تمامی اعضای یک گروه به عنوان نوازنده یا خواننده نقش دارند می بایست به صورت مجزا در سامانه بامک ثبت نام کرده باشند.
۷-به منظور راهنمایی بیشتر دربتاره چگونگی و مراحل ثبت نام با ایمیل ir.nay@bamak مکاتبه کرده یا با شماره تلفن ۰۹۰۳۴۴۸۳۲۹۱( در ساعات کاری( تماس حاصل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این جشنواره با شماره های دبیرخانه جشنواره ۰۹۴۱۱۴۹۱۷۵۴ در تهران و ۰۳۴۳۲۴۶۰۹۸۸ درکرمان مطرح کنید.

انتهای پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول