اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی

فرهنگ  /  کتاب و ادبیات

هشت داستان عاشورایی از هفت نویسنده منتخب کشور

«آینه» هشت داستان کوتاه عاشورایی با محوریت یک شخصیت تاریخی در مواجهه با قیام امام حسین(ع) توسط انتشارات شهیدکاظمی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، «آینه» عنوان اثری شامل هشت داستان کوتاه عاشورایی با محوریت یـک شـخصیت تاریخی در مواجهه بـا قیام امـام حسین(ع) است که توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.

قیــام امــام حسـین (ع) و حادثـه کربـلا در میــان وقایــع تاریــخ اسلـام از اهمیتــی متمایــز برخــوردار اســت و نقطــه عطفــی بی ماننــد محســوب می‌شــود. بســترهای تاریخــی ایــن قیــام، حــوادث روز عاشــورا و وقایــع پــس از آن هنــوز ابعــاد ناگفتــه و ناشـناخته‌ بسـیاری دارد کـه در لحظـه لحظـه‌ی آن آموزه‌هـا و تجربیـات ارزشـمندی نهفتـه اسـت. از ایـن رو یکـی از دغدغه‌هـای جـدی مـا یافتـن و پرداختـن ایـن نـکات آموزنـده و ارائـه آنهـا در قالـب آثـار هنـری فاخـر اسـت.

کتـاب «آینـه»دربرگیرنـده‌ هشـت داسـتان کوتـاه اسـت کـه در هـر کـدام، یـک شـخصیت تاریخـی در مواجهـه بـا قیـام امـام حسـین (ع) معرفـی شـده اسـت. اسـاس ماجــرا در هــر داســتان- کــه برگرفتــه از روایــات معتبــر تاریخی‌ســت- در پــی آن اسـت نشـان دهـد تصمیـم هـر یـک از ایـن شـخصیت‌ها در مواجـه بـا قیـام امـام حســین (ع) منفــرد و منقطــع از گذشته‌شــان نیســت و ریشــه‌های انتخــاب هــر یــک را بایـد در گذشـته‌اش جسـتجو کرد.

عاشـورا معرکـه‌ آزمایـش بـزرگ الهی‌ اسـت و تنهـا کسـانی از ایـن امتحـان سـربلند عبـور می‌کننـد کـه پیـش از آن خـود را بـرای چنیـن روزی آمـاده کـرده باشـند. برخـی بـا بصیـرت، مشـتاقانه بـه سـوی کاروان امـام (ع) می‌شـتابند. برخـی دیگـر می‌داننــد ســعادت ابــدی در گــرو یــاری فرزنــد پیامبــر (ص) اســت، امــا تردیدهــا و تعلقــات، مانــع همراهـی آنهاســت.

برخــی دیگــر می‌داننــد حــق در کــدام ســوی ماجـرا آرمیـده اسـت؛ امـا جـرأت یـاری حقـی را کـه ظاهـراً پیـروز نخواهـد شـد ندارند و از مواجهــه بــا امــام حســین (ع) فــرار می‌کننــد تــا بهانــه‌ای داشــته باشــند. برخـی دیگـر نیـز می‌داننـد نبایـد دستشـان بـه خـون فرزنـد رسـول خـدا (ص) آلـوده شـود؛ امـا تقدیـر، ایشـان را در سـپاه عمـر سـعد بـه دام می‌کشـد!

آینه؛ هشـت داسـتان کوتـاه عاشورایی با محوریت قیـام امـام حسـین (ع) به قلم نویسندگان ارزشی کشور؛ منیژه آرمین، شیرین اسحاقی، ابراهیم حسن بیگی، اکبر صحرایی، سهیلا عبدالحسینی، بیژن کیا و علی اکبر والایی در قطع رقعی و ۱۲۴ صفحه وبا همکاری موسسه خاکریز اندیشه توسط انتشارات شهیدکاظمی منتشر شد.

علاقه‌مندان جهت تهیه کتاب می‌توانند از طریق سایت انتشارات شهید کاظمی، من و کتاب (manvaketab.ir)  و یا از طریق ارسال نام کتاب به سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱ کتاب را با تخفیف دریافت کنند.

انتهای پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول