گروه : دیدگاه
حوزه : اقتصاد و حقوق
شماره : ۱۳۹۶۱۰۲۳۰۰۱۹۸۴
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۷ - ۲:۴۵ ق.ظ
سمیه شاه حسینی، شهرام وصفی اسفستانی، سمیه ناصر زاده ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی موافقتنامه تریپس، یکی از اسناد لازم الاجرای سازمان تجارت جهانی بوده که هدف آن ایجاد استانداردهایی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو سازمان می باشد.

چکیده

موافقتنامه تریپس، یکی از اسناد لازم الاجرای سازمان تجارت جهانی بوده که هدف آن ایجاد استانداردهایی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو سازمان می باشد. اجرای موافقت نامه تریپس، همواره یکی از نگرانی های اصلی کشورهای در حال عضویت در سازمان تجارت جهانی بوده و با توجه به پیش رو بودن عضویت ایران در آن سازمان، این سؤال مطرح است که اجرای چنین موافق نامه ای چه اثری بر اقتصاد کشورها دارد. بر این اساس در این تحقیق عملکرد اقتصادی 104 کشور در قالب دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از مدل های رشد اقتصادی از طریق روش پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشانگر وجود رابطه مثبت بین شاخص حقوق مالکیت فکری و عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف جهان می باشد. بنابراین، به رغم این تصور که افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای کمتر توسعه یافته ممکن است اثر نامطلوبی بر رشد اقتصادی آنها بر جای بگذارد، شایان ذکر است که افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری با تأثیر مثبت بر نرخ رشد اقتصادی، می تواند انتقال فناوری و سطح رفاه در هر دو گروه کشورها را ارتقا دهد.

کلیدواژه ها: جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری؛ رشد اقتصادی؛ سازمان تجارت جهانی؛ حق اختراع

نویسندگان:

سمیه شاه حسینی: استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

 شهرام وصفی اسفستانی: دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور

سمیه ناصر زاده: دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور

پژوهشنامه بازرگانی - دوره 21، شماره 84، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.