گروه : دیدگاه
حوزه : جامعه, خانواده و جوان
شماره : ۱۳۹۶۱۰۳۰۰۰۰۰۰۱
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ - ۱۲:۳۱ ق.ظ
احد بدلی اجیرلو ,مهدی مؤذنی ,واحد آقائی ,اکبر نوروزی بررسی امنیت در بوستان‌های شهری بااستفاده‌ از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره(MCDM) هدف این مقاله بررسی و رتبه بندی میزان امنیت در بوستان های شهر مرزی پارس‌آباد مغان می باشد.

چکیده مقاله:
مردم در هر جامعه ای دارای حقوق مشترکی هستند که یکی از این حقوق برخورداری از امنیت به ویژه در فضاهای عمومی و بوستان ها می باشد که تحت تأثیر موارد مختلف میزان بهره مندی از آن در شهرهای گوناگون متفاوت است. هدف این مقاله بررسی و رتبه بندی میزان امنیت در بوستان های شهر مرزی پارس‌آباد مغان می باشد. ازاینرو، این پژوهش بر آن بوده تا با استفاده از 10شاخص میزان امنیت در بوستان‌های شهر مرزی پارس آباد مغان را رتبه بندی کند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی میباشد. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و پیمایشی بوده و برای تجزیه وتحلیل مؤلفه های مؤثر بر امنیت بوستان های شهری با استفاده از آنتروپی شانون وزن دهی شده و با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره(MCDM) مانند TOPSIS، VIkOR و SAW رتبه بندی شده و درنهایت با استفاده از مدل ادغامی کپلند رتبه بندی نهایی بوستانها به لحاظ امنیت را مورد توجه قرارمی‌دهد. همچنین، برای ترسیم نقشه های اولویت بندی از ARC GIS10.3 و برای پیاده سازی ضرایب از نرم افزارexcel 2013 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد باتوجه به ماهیت و تفاوت های مدل‌های مورد استفاده و همچنین تفاوت بوستانها به لحاظ مؤلفه های مؤثر بر امنیت آن ها رتبه بندی بوستان ها در مدل های مورد استفاده تفاوت هایی را نشان می دهد. رتبه بندی نهایی حاصل از تکنیک کپلند نشان داد که در بررسی های میدانی بوستان های مغان و شاهد به لحاظ وزنی در رتبه های اول و دوم به لحاظ امنیت مراجعه کنندگان قراردارند و بوستان کاج در رتبه آخر قرار گرفته است.

کلیدواژگان: امنیت، بوستان شهری، تصمیم‌گیری چندمعیاره(MCDM)، شهر مرزی پارس‌آباد

نویسندگان:

احد بدلی اجیرلو ,مهدی مؤذنی ,واحد آقائی ,اکبر نوروزی

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی - شماره 14, دوره چهارم، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.