اخبار فارس من فارس TV فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

حجت الله عبدالملکی

وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی

تعداد اخبار ۱۳۳
همراه اول