بیشتر

اهل سرزمین

این مجموعه برنامه به بررسی و معرفی نحوه زندگی و چگونگی ارتزاق عشایر عرب خوزستان که از قدیمی ترین ساکنان این خطه و تمدن بین النهرین هستند می پردازد. این قسمت : نی سان زندگی دامداران و صیادان منطقه نی سان و شهر رفیع در شهرستان هویزه

برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری شوید
نظرات
z1234123z 16:36 , 1400 مرداد 13 حمایت شد
z1234123z 16:36 , 1400 مرداد 13 https://www.farsnews.ir/tv/v/5184 حمایت شد