چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۳
نام شاخص حجم ارزش بالاترین کمترین قیمت پایانی روز قبل به روز رسانی
مقدار تغییر
سرمايه گذاري صدرتامين ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۲۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۳ ۹۷۲ ۹۷۲ -۶۴% ۲۷۲۳% ۲۳:۲۸
بانك انصار ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۸۶ ۲,۰۸۶ ۲,۰۸۶ ۰ ۲۰۸۶% ۲۳:۱۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۷۰ ۴,۰۷۰ ۴,۰۷۰ -۳% ۴۲۱۶% ۲۳:۲۴
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۸۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۸۱۱ ۴,۸۱۱ ۴,۸۱۱ ۷% ۴۴۹۴% ۲۳:۳۰
بانك صادرات ايران ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۰ ۵۱۰ ۵۱۰ -۲% ۵۲۰% ۲۳:۲۷
سرمايه گذاري دارويي تامين ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۷۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۶۹ ۱۵,۷۶۹ ۱۵,۷۶۹ ۱۵% ۱۳۷۲۰% ۲۳:۱۸
گروه دارويي بركت ۴۵۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵ ۱,۰۴۵ ۱,۰۴۵ -۶۶% ۳۰۷۳% ۲۳:۲۷
سايپا ۴۳۰,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۶۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰ ۳,۷۵۰ ۳,۷۵۰ ۲۲۷% ۱۱۴۷% ۲۳:۱۸
بانك تجارت ۴۲۸,۹۱۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۰ ۴۹۲ ۵۰۴ ۰% ۵۰۶% ۲۳:۲۴
بانك تجارت ۳۸۰,۳۸۰,۰۰۰ ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۶ ۴۷۶ ۴۸۱ ۰% ۴۸۳% ۱۶:۲۱
ح.سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان ۳۰۷,۰۲۰,۰۰۰ ۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹ ۲۵۹ ۲۵۹ ۱۰% ۲۳۶% ۲۳:۲۲
بانك‌پارسيان‌ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰ ۵% ۱۰۴۹% ۲۳:۱۶
نفت‌ بهران‌ ۲۲۵,۰۵۰,۰۰۰ ۳۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۳۶ ۱,۵۳۶ ۱,۵۳۶ -۸۸% ۱۳۲۶۰% ۲۳:۲۶
پارس‌ خودرو ۱۹۱,۸۹۰,۰۰۰ ۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۳ ۱,۳۲۰ ۱,۳۷۷ ۴% ۱۳۱۸% ۱۶:۲۱
بانك صادرات ايران ۱۸۴,۷۵۰,۰۰۰ ۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۴ ۵۶۱ ۵۷۷ -۱% ۵۸۲% ۲۳:۲۴
ح . سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو ۱۸۴,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۱۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۹۶۳ ۶,۳۰۰ ۶,۳۱۸ ۰% ۶۳۳۰% ۲۳:۱۶
بانك صادرات ايران ۱۸۳,۶۹۰,۰۰۰ ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۱ ۵۵۹ ۵۶۶ ۰% ۵۶۸% ۱۶:۲۱
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۱۲۵ ۳,۱۲۵ ۳,۱۲۵ ۲% ۳۰۷۷% ۲۳:۲۸
كارت اعتباري ايران كيش ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰ ۳,۳۰۰ ۳,۳۰۰ ۱۴% ۲۸۸۷% ۲۳:۲۵
بانك‌اقتصادنوين‌ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰ ۴,۱۰۰ ۴,۱۰۰ ۰% ۴۱۰۱% ۲۳:۲۸
سرمايه‌گذاري‌نيرو ۱۲۵,۴۹۰,۰۰۰ ۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۲۹ ۲,۳۸۵ ۲,۴۷۲ ۳% ۲۴۰۹% ۲۳:۲۴
ح . سرمايه‌گذاري‌نيرو ۱۱۶,۱۵۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۱ ۴۵۲ ۴۷۴ ۵% ۴۵۰% ۲۳:۱۹
بانك تجارت ۱۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۶ ۴۳۶ ۴۳۶ ۲% ۴۲۹% ۲۳:۲۴
ح .فولاد كاوه جنوب كيش ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۶ ۲,۴۰۶ ۲,۴۰۶ ۵% ۲۲۹۲% ۲۳:۲۷
فولاد كاوه جنوب كيش ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۷۱۰ ۵,۷۱۰ ۵,۷۱۰ ۱% ۵۶۳۷% ۲۳:۱۸
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۷۹ ۲,۲۷۹ ۲,۲۷۹ ۲% ۲۲۲۷% ۲۳:۱۹
بانك سينا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۹ ۱,۴۲۹ ۱,۴۲۹ ۰ ۱۴۲۹% ۲۳:۲۳
ح . توسعه‌شهري‌توس‌گستر ۹۷,۸۳۰,۰۰۰ ۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۳ ۷۴۱ ۷۴۲ -۱۰% ۸۲۳% ۲۳:۱۹
ح . سرمايه‌گذاري‌نيرو ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۰ ۵۵۰ ۵۵۰ ۸% ۵۰۸% ۲۳:۲۶
ليزينگ رايان‌ سايپا ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰ ۱,۳۵۰ ۱,۳۵۰ -۱% ۱۳۶۸% ۲۳:۲۲
تامين سرمايه نوين ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۱۴۰ ۳,۱۴۰ ۳,۱۴۰ ۰% ۳۱۳۴% ۲۳:۲۸
سايپا ۸۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۳۹ ۱,۹۹۰ ۲,۰۵۷ ۱% ۲۰۴۵% ۲۳:۲۴
گروه پتروشيمي س. ايرانيان ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۶۰ ۲,۶۶۰ ۲,۶۶۰ ۱% ۲۶۲۶% ۲۳:۱۳
ح .فولاد كاوه جنوب كيش ۷۹,۶۱۰,۰۰۰ ۲۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰ ۳,۱۰۰ ۳,۱۰۰ -۵% ۳۲۶۸% ۲۳:۱۶
سايپا ۷۷,۶۵۰,۰۰۰ ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۶۲ ۱,۸۲۳ ۱,۸۷۴ -۲% ۱۹۱۵% ۱۶:۲۱
زامياد ۷۵,۸۹۰,۰۰۰ ۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰ ۱,۵۶۵ ۱,۵۷۲ -۵% ۱۶۴۷% ۱۶:۲۱
پالايش نفت بندرعباس ۷۳,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۲۳ ۱۸,۲۰۰ ۱۸,۲۲۳ ۵% ۱۷۳۵۶% ۲۳:۲۴
ح . سايپاآذين‌ ۷۱,۲۸۰,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۰ ۹۳۷ ۹۴۷ -۹% ۱۰۴۱% ۲۳:۲۱
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ ۶۴,۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۸۳۰ ۵,۸۳۰ ۵,۸۳۰ -۱% ۵۸۸۳% ۲۳:۲۸
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ ۶۰,۸۸۰,۰۰۰ ۱۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۹۵ ۱,۹۵۵ ۲,۰۲۲ ۳% ۱۹۶۵% ۱۶:۲۱
تامين سرمايه اميد ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۳ ۱,۶۰۳ ۱,۶۰۳ ۰ ۱۶۰۳% ۲۳:۲۱
داده گسترعصرنوين-هاي وب ۵۹,۱۷۰,۰۰۰ ۳۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۲۳ ۵,۵۲۳ ۵,۵۲۳ -۴% ۵۷۵۳% ۲۳:۲۹
سايپا ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۰ ۱,۷۲۰ ۱,۷۲۰ ۰ ۱۷۲۰% ۰۶:۰۰
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد ۵۷,۶۵۰,۰۰۰ ۳۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۶۰ ۶,۵۶۰ ۶,۵۶۰ ۳% ۶۳۴۲% ۲۳:۲۴
گروه دارويي بركت ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰ ۲,۷۰۰ ۲,۷۰۰ -۱% ۲۷۳۰% ۲۳:۲۶
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ ۵۶,۸۸۰,۰۰۰ ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۹۲۴ ۱۳,۹۲۴ ۱۳,۹۲۴ -۳% ۱۴۴۰۸% ۲۳:۲۸
بانك‌اقتصادنوين‌ ۵۶,۷۵۰,۰۰۰ ۲۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۴۱۱ ۴,۰۸۰ ۴,۲۴۹ ۱% ۴۲۰۱% ۲۳:۲۴
تايدواترخاورميانه ۵۶,۲۵۰,۰۰۰ ۲۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۳۴ ۴,۲۳۴ ۴,۲۳۴ ۵% ۴۰۳۳% ۲۱:۱۲
سرمايه گذاري صدرتامين ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۰ ۲,۷۹۰ ۲,۷۹۰ ۳% ۲۷۱۲% ۲۳:۱۳
فولاد مباركه اصفهان ۵۳,۴۸۰,۰۰۰ ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۶۸۱ ۴,۵۴۴ ۴,۵۷۳ -۲% ۴۶۴۴% ۱۶:۲۱
همراه اول