دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۲
نام قیمت خرید غیر رسمی (ریال) قیمت فروش غیر رسمی (ریال) بیشترین مقدار (ریال) کمترین مقدار (ریال)
نام قیمت رسمی (ریال) مقدار تغییر (ریال) درصد تغییر
همراه اول