يکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۵
نام قیمت (دلار) میزان تغییر (دلار) درصد تغییر (دلار) بیشترین مقدار (دلار) کمترین مقدار (دلار)
برنج ۱۱.۷۳۰ ۰ ۰ ۱۱.۷۳۰ ۱۱.۶۷۸
ذرت ۴۳۵.۸۸ ۴۳۹.۳۸ ۴۳۵.۳۸
کنجاله سویا ۳۰۵.۴۵ ۰ ۰ ۳۰۶.۲۵ ۳۰۵.۱۰
روغن سویا ۲۷.۸۶ ۰ ۰ ۲۸.۰۷ ۲۷.۸۴
گندم لندن ۱۴۷.۲۵ ۰ ۰ ۱۴۹.۷۵ ۱۴۷.۰۰
سویـا ۸۹۴.۸۸ ۰ ۸۹۹.۶۲ ۸۹۴.۵۰
گندم آمریکا ۵۰۷.۰۰ ۵۱۱.۲۵ ۵۰۶.۲۵
همراه اول