شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ - ۰۱:۰۱
نام قیمت (دلار) میزان تغییر (دلار) درصد تغییر (دلار) بیشترین مقدار (دلار) کمترین مقدار (دلار)
همراه اول