شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۴
نام قیمت میزان تغییر درصد تغییر بیشترین مقدار کمترین مقدار
نام قیمت میزان تغییر درصد تغییر بیشترین مقدار کمترین مقدار
همراه اول