چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۳
نام قیمت (دلار) مقدار تغییر (دلار) درصد تغییر کمترین قیمت (دلار) بیشترین فیمت (دلار)
انس پالادیوم ۱۹۹۲.۰۰ ۷ ۰ ۱۹۴۱.۰۰ ۲۰۰۶.۰۰
طلا ۱۴۷۹.۹۰ ۳ ۰ ۱۴۷۵.۷۰ ۱۴۸۰.۳۰
نقره ۱۷.۱۶ ۰ ۰ ۱۶.۹۱ ۱۷.۱۷
رادیوم ۶۰۸۰.۰۰ ۰ ۰ - -
انس پلاتین ۹۳۶.۰۰ ۴ ۰ ۹۲۵.۰۰ ۹۳۷.۰۰
نام دسته نوع وزن قیمت (ریال)
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ تیر آهن ذوب آهن ۳۱۵ ۱۶۷۰۰۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ نبشی ایرانی ۱۳۰ ۴۳۰۰
  هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ مفتول - ۵۲۵۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۸ خاموت - - ۴۹۰۰
  هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ مفتول - ۵۳۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴ ورق سیاه فولاد مبارکه ۲۹۰ ۵۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۷۰x۷۰ پروفیل ایرانی ۲۷ ۵۷۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ میلگرد ذوب آهن / نیشابور ۳۰ ۴۱۱۰
  هر کیلو قوطی ۲۰x۲۰ پروفیل ایرانی ۷ ۵۷۵۰
  هر کیلو خاموت ۸ خاموت - - ۴۷۵۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ تیر آهن ذوب آهن ۱۲۲ ۶۴۰۰۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x۵۰ پروفیل ایرانی ۱۶ ۵۷۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ورق گالوانیزه ایرانی ۵.۷ ۹۳۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۵x۲۵ پروفیل ایرانی ۹ ۵۷۵۰
  هر کیلو ورق ۲۰ صفحه ستون اکسین / کاویان - ۵۳۵۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ورق گالوانیزه ایرانی ۵.۷ ۷۲۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰ صفحه ستون فولاد مبارکه - ۵۴۰۰
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ پروفیل ایرانی هر متر ۲.۴۴ ۵۷۰۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰ ناودانی ۲۳۰ ۶۴۰۰
  هر کیلو میلگرد ۸ میلگرد قزوین ۶ ۴۲۷۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ خاموت - - ۴۹۰۰
  هر کیلو ورق ۲۵ صفحه ستون اکسین / کاویان - ۵۳۵۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ورق گالوانیزه ایرانی ۵.۷ ۸۳۵۰
  هر کیلو قوطی ۶۰x۴۰ پروفیل ایرانی ۱۹ ۵۷۰۰
  هر کیلو نبشی ۵ نبشی ایرانی ۲۲ ۴۳۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶ ناودانی ۱۷۰ ۴۴۵۰
  هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ خاموت - - ۴۵۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۰x۱۰ پروفیل ایرانی ۴.۵ ۵۸۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ تیر آهن ذوب آهن ۱۵۵ ۷۸۰۰۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰x۴۰ پروفیل ایرانی ۱۵ ۵۷۰۰
  هر کیلو نبشی ۳ نبشی ایرانی ۹ ۴۳۵۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x۲۰ پروفیل ایرانی ۹.۵ ۵۷۵۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ میلگرد ذوب آهن / نیشابور ۴۷ ۴۱۱۰
  هر کیلو ورق ۱۵ صفحه ستون فولاد مبارکه - ۵۴۰۰
  هر کیلو تسمه ۲۰x۵ تسمه ایرانی ۲ ۴۹۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ میلگرد ذوب آهن / نیشابور ۱۵ ۴۱۱۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ تیر آهن ذوب آهن ۲۷۶ ۱۴۰۰۰۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ ورق سیاه اکسین ۲۱۶۵ ۵۳۵۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ میلگرد ذوب آهن / نیشابور ۷۵ ۴۲۸۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ تیر آهن ذوب آهن ۳۶۹ ۱۹۱۰۰۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ ورق سیاه فولاد مبارکه ۱۰۸۰ ۵۴۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x۱۰ پروفیل ایرانی ۶.۵ ۵۸۰۰
  هر کیلو قوطی ۴۰x۱۰۰ پروفیل ایرانی ۲۸ ۵۸۱۰
  هر کیلو قوطی ۸۰x۴۰ پروفیل ایرانی ۲۳ ۵۷۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ورق گالوانیزه ایرانی ۵.۷ ۸۰۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ورق گالوانیزه ایرانی ۵.۷ ۷۲۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ ورق سیاه فولاد مبارکه ۷۲۰ ۵۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ ورق سیاه اکسین ۱۸۰۵ ۵۴۰۰
  هر کیلو ناودانی ۸ ناودانی ۴۲ ۴۴۰۰
  هر کیلو ورق ۸ صفحه ستون فولاد مبارکه - ۵۴۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ تیر آهن ذوب آهن ۴۳۴ ۲۰۶۰۰۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ ورق سیاه فولاد مبارکه ۸۶۵ ۵۴۰۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ نبشی ایرانی ۹۰ ۴۳۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ تیر آهن ذوب آهن ۱۹۵ ۸۸۰۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ میلگرد ذوب آهن / نیشابور ۲۵ ۴۱۱۰
  هر کیلو نبشی ۶ نبشی ایرانی ۳۲ ۴۳۵۰
  هر کیلو نبشی ۴ نبشی ایرانی ۱۵ ۴۳۵۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ورق گالوانیزه ایرانی ۵.۷ ۷۲۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸ ناودانی ۲۱۵ ۶۴۰۰
  هر کیلو ناودانی ۶.۵ ناودانی ۴۲ ۴۷۰۰
  هر کیلو قوطی ۲۵x۱۰ پروفیل ایرانی ۵.۵ ۵۸۰۰
  هر کیلو خاموت ۱۰ خاموت - - ۴۴۵۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲ ناودانی ۶۴ ۴۴۰۰
  هر کیلو تسمه ۲۵x۵ تسمه ایرانی - ۴۹۰۰
  هر کیلو تسمه ۵۰x۵ تسمه ایرانی - ۴۹۰۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ میلگرد ذوب آهن / نیشابور ۳۶ ۴۱۱۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸ ورق سیاه فولاد مبارکه ۵۸۰ ۵۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵ ورق سیاه فولاد مبارکه ۳۶۰ ۵۴۰۰
  هر کیلو تسمه ۳۰x۵ تسمه ایرانی - ۴۹۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴ ناودانی ۱۵۵ ۴۴۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ ورق سیاه اکسین ۱۴۴۵ ۵۳۵۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ورق گالوانیزه ایرانی ۵.۷ ۷۲۵۰
  هر کیلو میلگرد ۶.۵ میلگرد ۴.۵ ۴۵۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳ ورق سیاه فولاد مبارکه ۲۲۰ ۵۵۳۰
  هر کیلو حرارتی مفتول - ۴۷۵۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ورق گالوانیزه ایرانی ۵.۷ ۷۲۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰ میلگرد قزوین ۷.۵ ۴۰۸۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ میلگرد ذوب آهن / نیشابور ۵۶ ۴۱۱۰
  هر کیلو تسمه ۴۰x۵ تسمه ایرانی - ۴۹۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ تیر آهن ذوب آهن ۵۰۰ ۳۰۵۰۰۰۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰ ناودانی ۵۲ ۴۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶ ورق سیاه فولاد مبارکه ۴۳۵ ۵۴۰۰
  هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ خاموت - - ۴۵۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲ صفحه ستون فولاد مبارکه - ۵۴۰۰
  هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ مفتول - ۵۳۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ورق گالوانیزه ایرانی ۵.۷ ۷۲۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲ ورق سیاه فولاد مبارکه ۱۲ ۵۵۵۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ تیر آهن ذوب آهن ۲۲۵ ۱۰۹۰۰۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ میلگرد ذوب آهن / نیشابور ۱۹ ۴۱۱۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲ میلگرد قزوین ۱۱ ۴۰۸۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ورق گالوانیزه ایرانی ۵.۷ ۷۲۰۰
  هر کیلو زیگزاگ مفتول - ۴۸۰۰
  هر کیلو قوطی ۳۰x۶۰ پروفیل ایرانی ۱۷ ۵۷۰۰
  هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ مفتول - ۵۲۵۰
  هر کیلو نبشی ۸ نبشی ایرانی ۵۸ ۴۳۵۰
همراه اول