دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۵
نام قیمت (دلار) مقدار تغییر (دلار) درصد تغییر کمترین قیمت (دلار) بیشترین فیمت (دلار)
نام دسته نوع وزن قیمت (ریال)
همراه اول