اخبار فارس من فارس پلاس افکار سنجی زندگی
بیشتر

تو سردبیر فارس هستی

صدای مردم برای پیشرفت ایران باش

35149

سوژه ثبت شده

شروع کن
من رأی می‌دهم چون...
یک شهروند

من رأی می‌دهم چون...

12:02 , 1400 خرداد 22
ویدئوهای شما ویدئوهای شما در صورت جلب حمایت بیشتر در صفحات اصلی خبرگزاری منتشر می شود.
یک ویدئو با بقیه به اشتراک بگذارید
سوژه‌های موفق این مطالب توانستند بعد از حمایت بالا پیگیری شده و به سرانجام برسند. نمایش بیشتر